Color Switch 10.2.0

Color Switch 10.2.0

Fortafy Games – Freeware – Android
Color Switch is a simple arcade game. In the game, your goal is to get a colorful little ball through tons of different obstacles. Every time you get past an obstacle, the ball changes its color and you can only come into contact with the current color. The gameplay is very simple, you will only need to tap the screen to make your color ball move. If you go too slow, your ball may fall, but if you tap too quickly, it might make you crash into one of the game's many obstacles.

Tổng quan

Color Switch là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Fortafy Games.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Color Switch là 10.2.0, phát hành vào ngày 17/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/01/2017.

Color Switch đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Color Switch Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Color Switch!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Color Switch cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản